Политика за поверителност и за защита на личните данни

Уебсайтът www.10minbbq.com (наричан за краткост по-долу „сайтът“, „ние“ или „нас“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“), в съответствие с водена политика по управление защитата на личните данни, съдържаща условията, описани в настоящия документ. Уебсайтът е собственост и се управлява и поддържа от “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД, ЕИК 203453634, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1504, район Оборище, ул. „Шипка“ № 13, вх. Б, ет. 2, ап. 4.

“БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД гарантира поверителността на личните данни на всички посетители на уебсайт www.10minbbq.com 

Моля да прочетете настоящата Политиката за поверителност и за защита на личните данни, за да разберете как ние събираме, обработваме, съхраняваме и използваме в дейността си Вашата лични данни.

Вашите лични данни се администрират от “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД, ЕИК 203453634, с адрес: гр. София, п.к. 1504, район Оборище, ул. „Шипка“ № 13, вх. Б, ет. 2, ап. 4, което дружество е администратор на лични данни и  спазва всички изисквания на българското законодателство и приложимото европейско законодателство, свързано със защита на лични данни.

Подробна информация относно защитата на лични данни, целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри с лични данни и друга информация, която Ви интересува в качеството Ви на субект на лични данни, можете да намерите по-надолу в настоящата Политика, както и като да се свържете с нас на адрес: office@balkanadriasales.com 

I. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

С настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни ще Ви обясним как “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД събира, обработва, предава и защитава Вашите личните данни. Личните данни са данни, на базата на които Вие можете да бъдете идентифициран, като например име и телефонен номер.

“БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД администрира личните данни на посетителите и ползвателите на уебсайт www.10minbbq.com при спазване на принципите, условията и реда, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-долу и „Общ регламент за защита на личните данни“ и/или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове към него, действащи на територията на Република България.

За целите на привеждане в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни настоящата Политика подлежи на актуализация и може да бъде променяна и допълвана периодично. Нейната най-актуална версия може да бъде открита публикувана на уебстраница: www.10minbbq.com/privacy-policy.

II. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.

1.Какви данни, отнасящи се до мен, се събират и какъв е източникът на данните?

Данните се събират директно от Ползвателя на уебсайта, когато той се свърже с “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД, например когато направи поръчка в уеб формата на www.10minbbq.com  или за да даде отзиви от стоките, предлагани  на сайта. Тези данни могат да бъдат името, ЕГН, жилищния адрес, електронния адрес, телефонния номер.

Когато Ползвателят прави поръчка в уеб формата, данните за покупката (например срок  и адрес на доставката, цена и информация за плащането) се съхраняват в нашата база данни. 

Допълнително всеки ползвател на уебсайта има възможност да получава електронен бюлетин с полезни съвети за приготвяне на барбекю, изготвен от екипа на “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД. За да се абонира, ползвателят следва да предостави e-mail адрес. Формулярът за абонамент се намира тук: www.10minbbq.com. Абонаментът се активира, след като кликнете с мишката върху бутона „Абонирайте се“. Разпращането на електронния бюлетин се осъществява посредством онлайн платформата на www.10minbbq.com. Абонираните ползватели по всяко време имат право да се откажат /отпишат/ от получаване на e-mail бюлетин чрез отварянето на съответния линк, намиращ се върху някой от получените бюлетини. Деактивирането на абонамента се извършва незабавно, след което личните Ви данни се изтриват.

Във връзка със задължителното прилагане Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) е необходимо да потвърдите отново своето съгласие за обработка на личните Ви данни за маркетинговите цели на дружеството – получаване на електронен бюлетин с полезна информация и съвети, новини и актуална информация чрез имейл. 

2.Защо обработваме личните Ви данни?

2.1.За да спазваме законови си задължения;

2.2. За да управляваме и развиваме взаимоотношенията между Вас и “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД.

2.3.За да доставяме и обработваме поръчки, заявени през уебсайта www.10minbbq.com. (уеб магазина).

2.4. За да обработваме и удовлетворяваме Ваши претенции, рекламации по повод на закупени от уебсайта стоки;

2.5.За да се грижим за техническата поддръжка на уебсайта и анализа на данните.

2.6.  За защита на наши законни (легитимни) интереси:

А) Анализ: 

Подробен анализ на данните от потреблението, предпочитанията и поведението на ползвателите (автоматична обработка в криптиран вид) – ние извършваме посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява идентификация на субекта на данни и същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си листа. Анализът и поведението на определени типове ползватели, разделени по различни критерии, като например, но не само пол, което би могло да послужи за разработване на нови продукти, които да отговорят максимално на нуждите на нашите настоящи и бъдещи клиенти. Анализът има за цел подобряване на обслужването на ползвателите.

Б)Статистика:

Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – ние извършваме посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовия си асортимент от стоки и услуги и за подобряване обслужването на нашите клиенти, като в крайния си вид съхраняваната статистическа информация е изцяло анонимизирана.

3. Кой обработва личните данни?

3.1.Личните Ви данни се обработват от служители на “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД, чиито длъжностни характеристики включват поддръжката и управлението на услугите на уебсайта, във връзка с които сте предоставили Вашите данни.

3.2.Данните се предават към следните страни извън “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД:

А)Операторите на куриерски услуги във връзка с доставка на закупени стоки от уеб магазина www.10minbbq.com.

Б)Доставчиците на услуги, които отговарят за поддръжката и развитието на ИТ услугите на уебсайта.

В) Данните се предават на правоприлагащите органи и други органи въз основа на искания за информация в съответствие с приложимото законодателство.

Г) Данните се предават на застрахователни дружества за обработване на искове за вреди, причинени от употребата на стоките, предлагани в уеб магазина на сайта www.10minbbq.com.

3.3. Личните данни не се прехвърлят извън ЕС или ЕИП. Данните се съхраняват в Google Cloud Services.

3.4. Мерки за защита на данните:

“БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД използва технически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешено използване, предаване, заличаване или друга обработка на лични данни, която може да застраши защитата на данните. Надлежният регистър с лични данни се поддържа в електронен формат. Използването на регистъра, промяната на данните и обработката се извършват само чрез идентифициране на ползвателя на няколко равнища чрез криптирано приложение. Само назначените лица, отговорни за поддържането и управлението на системата, имат право да използват регистъра. Данните в регистъра са защитени срещу външен достъп и използването на регистъра се контролира.

3.5. Колко дълго се съхраняват данните? Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. 

3.5.1. Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

3.5.2. За целите на измерване на потребителското поведение на сайта – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;

3.5.3. За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.

3.5.4. По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца

3.5.5. Лични данни и данни за операции от уеб магазина: Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, както е предвидено в законите за счетоводство и защита на потребителите.

3.5.6. Други данни за Ползвателя: Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат обработени във връзка с някоя от горепосочените цели.

4. Права на субектите на данни според GDPR:

4.1.Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните си данни и информация.

4.2. Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

4.3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

4.4.Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

4.5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

4.6.Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

4.7.Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

III. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ 

Когато посетите www.10minbbq.com, ние ще трябва да Ви помолим да се информирате и да приемете използването на „бисквитки“ в съответствие с условията на настоящата Политика. Чрез използването на нашия уебсайт и приемането им Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“ в съответствие с условията по-долу. 

5.Какво точно са „бисквитките“?

Всяка „Бисквитката“ е малък файл, сформиран от букви и цифри – и ще бъде съхранен на Вашия компютър, мобилно устройство или друго потребителско оборудване, използвано за достъп до интернет. „Бисквитката“ се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уебстраница към браузъра (например Internet Explorer или Chrome), и е напълно „пасивна“ – не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя.

6. За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно разпознаването на устройството на ползвателя и помагат на “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД да предлага подходящите услуги. „Бисквитките“ се използват и при подготовката на анонимни статистики и анализи.

7.Какви са видовете „бисквитки“, които използваме?

“БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД използва два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Първите са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните остават на устройството на потребителя за периода, определен от „бисквитките“, или докато бъдат изтрити от потребителя.

8.Как се използват „бисквитките“ от нашия сайт?

Посещаването на сайта ни може да създаде „бисквитки“ със следните цели:

• по-висока ефективност на услугите ни чрез събиране на информация за това как посетителите използват нашия уебсайт, включително кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешка от определени страници. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е обобщена и анонимна. 

• да дадем възможност на www.10minbbq.com да запомни информацията, която сте въвели, или да направите избора си и да предложите по-добри, по-лични функции. Тези бисквитки могат да се използват и за запомняне на промените, направени в размера на текста, шрифтовете и други части от уеб страниците, които можете да персонализирате.

• да обслужваме реклами от наше име в интернет. Доставчиците на услуги могат да събират информация, за да се показват реклами на www.10minbbq.com, докато посещавате други уебсайтове. Тази информация е анонимна и не включва вашето име, адрес, имейл адрес или други лични данни, но вашият IP адрес може да се има предвид. Анонимната информация се събира чрез използването на пикселен маркер, стандартна технология за повечето големи уебсайтове.

• да използваме Google Analytics, за ​​да анализираме използването на нашия уеб сайт. Декларацията за поверителност на доставчика на услуги за анализи е налице на адрес: http://www.google.com/policies/privacy.

Нашият уеб сайт съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни – Facebook, Instagram и др., както и към нашия онлайн магазин на адрес www.10minbbq.com. Социалните мрежи и платформи може да задават свои „бисквитки“ на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. 

9.Съдържат ли се лични данни в „бисквитките“?

Сами по себе си „бисквитките“ не изискват информация от личен характер, за да могат да бъдат използвани. И най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата им, могат да бъдат използвани само за улеснение на потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях.

10.Как се блокират „бисквитки“?

Дадено приложение за достъп до уебстраница обикновено позволява съхраняването на „бисквитки“ по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че „бисквитките“ да бъдат блокирани от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато се изпращат „бисквитки“ до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). 

Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки. Но блокирането им ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове, включително на www.10minbbq.com.

11.Защо са важни „бисквитките“?

Можете да изтриете бисквитки, които вече са съхранени на вашия компютър, но това ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. „Бисквитките“ помагат за изготвянето на профила от предпочитания и интереси на всеки потребител. Отказът от тях или деактивирането им не значи, че вече няма да получавате онлайн реклами – просто те  вече няма да се появяват във Вашия акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението Ви при сърфиране.

12.Сигурност и конфиденциалност – пречат ли „бисквитките“?

„Бисквитките“ нямат нищо общо с вирусите, те не са съставени от части от кодове, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи. Но те все пак може да бъдат използвани и за отрицателни цели. Факт е, че чрез „бисквитките“ се поддържа постоянно и двупосочно циркулация на информация между браузъра и уебсайта – в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща „бисквитки“, може да бъде прихваната.

13.Какво значи отговорно сърфиране, базирано на „бисквитки“?

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват „бисквитки“, последните са почти неизбежни. Деактивирането им няма да позволи достъпа на потребителя до популярни места в мрежата като  Youtube, Gmail, Yahoo и други. Всички съвременни браузъри предлагат възможност за промяна на настройките на „бисквитките“. Тези настройки се намират обикновено в „опции“ или в менюто „предпочитани“ .

IV. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСТРАНИЦИ

14. Настоящият сайт съдържа линкове към други уеб сайтове. Настоящата политика за сигурност важи само за нашата уеб страница.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

15.“БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД има правото да промени настоящата политика по всяко време, без предизвестие при спазване на законовите изисквания, като новите условия ще започват да се прилагат след публикуването им на настоящата страница.

16. В случай че имате допълнителни въпроси относно механизмите, по които обработваме предоставените от Вас лични данни, или искате да отправите препоръки, или да споделите Вашето мнение, касаещо изложената Политика, можете да се свържете с нас:

Администратор: “БАЛКАН-АДРИА СЕЙЛС” ООД, ЕИК 203453634, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1504, район Оборище, ул. „Шипка“ № 13, вх. Б, ет. 2, ап. 4, Лице за контакт: Денис Лапшов; email: office@balkanadriasales.com; адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. „Проф. Георги Брадистилов“ №4, ет. 2, офис 1.1.

Моля да имате предвид, че запитвания за упражняване на права на субектите на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 изпратени по поща или куриер изискват допълнително потвърждаване на самоличността чрез представяне на документ за самоличност на място от субекта на данни или чрез изпращане на искането по имейл и подписано с електронен подпис на физическо лице.