Приложение № 1 към Общи условия на електронен магазин www.10minbbq.com”- Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

по чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

Моля, попълнене настоящия формуляр, в случай че желаете да упражните правото си на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП.

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам/е*, че се отказвам/е* от сключения/ните* от мен/нас* договор/и* за покупка на следната/ите* стока/и*:

.......................................................... /описание на стоката/ите*/

Стоката/ките* е/са* поръчана/и* на ......................

Стоката/ките* е/са* получена/и* на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                          /Подпис на потребителя*/

 *Ненужното се зачертава;

*Подписът на потребителя е необходим само ако настоящият формуляр се подава на хартиен носител;

Потребителят има право в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката/ките да се откаже безусловно от договор за покупко-продажба от разстояние, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.